• سازمان فناوری اطلاعات ایران

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی>اعطای تسهیلات میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به متقاضیان

درخواست خدمت

در ابتدا متقاضي درخواست خود را جهت اخذ تسهيلات بهمراه مبلغ مورد نظر با سازمان ارائه مي كند . بعد از بازديد كارشناس و اخذ مدارك لازم جهت دريافت ستهيلات به بانك عامل معرفي مي گردد . بعد از بررسي در بانك و راي زني با سازمان مبلغ محسوب شده و عقد قرارداد مي گردد . متقاضي پس از اخذ موافقت اصولي از واحد نظارت به واحد تسهيلات جهت تقاضا مراجعه نموده و مبلغ تسهيلات درخواستي را ارائه ميكند . سپس در كميته تسهيلات مبلغ وام محسوب و پس از تكميل پرونده به بانك عامل ارسال مي شود . 1.شروع . 2.ارائه درخواست متقاضي به واحد تسهيلات . 3.دستور رئيس سازمان جهت بررسي طرح . 4.ثبت در دبيرخانه . 5.تشكيل كميته تسهيلات گردشگري . 6.تعيين مبلغ تسهيلات . 7.اخذ مدارك لازم از متقاضي . 8.تشكيل پرونده . 9.تهيه و تنظيم نامه براي بانك . 10.دستور رئيس و ثبت در دبيرخانه . 11.ارسال به بانك . 12.پايان .

تسهيلا ت مالي برحسب ضوابط سازمان ميراث فرهنگي به پروژه هاي ذيل اعطا مي گردد : 1- اعطاي تسهيلات مالي حهت احداث وايجاد پروژه 2- اعطاي تسهيلات مالي جهت توسعه وتكميل پروژه 3- اعطاي تسهيلات مالي جهت اصلاح وباز سازي تجهيزات مورد نياز پروژه ها

مدارك مورد نياز جهت تشكيل پرونده : 1- اسناد مالكيت زمين بنام مجري طرح 2- موافقت نامه اصولي 3- نقشه هاي طرح طبق ضوابط فني 4- پروانه ساخت توسط شهرداري وبخشداري با كاربري گردشگري 5- طرح توجيهي فني ، مالي واقتصادي 6- پيش فاكتور وكاتولوگ تجهيزات 7- پيش فاكتور مربوط به دستگاههاي تاسيساتي 8- چگونگي تامين آب ،برق وگاز واخذ مجوز لازم از مراجع ذيصلاح 9- فتوكپي قرارداد با پيمانكاران 10- تكميل فرم 21 صفحه اي 11- صورتجلسه پيشرفت فيزيكي پروژه 13- صورتجلسه كميته اعتباري وام 14-تصاوير محل اجراي پروژه 15- تصاوير ماكت ونماي پروژه 16- تصاوير كروكي محل 17- مدارك شخص حقوقي 18- صورت حساب هاي مالي .

شرايط مورد نياز براي معرفي طرح به بانك عامل :

1-    دريافت موافقت اصولي مجوز ايجاد وپروانه ساختماني مطابق با مصاذيق گردشگري

2-   داشتن حداقل 20 % پيشرفت فيزيكي

3-  ارائه طرح فني واقتصادي داراي توجيه

4-  ارائه اسناد لازم به بانك

5-  نداشتن مطالبات غير اجرائي وسوسابقه .

 

مراحل انجام كار :

1-   همزان پس از تكميل ( فرم شماره يك ) از سوي متقاضي واعاده آن به كارشناس مسئول تسهيلات استان ، درخواست مزيور با درنظر گرفتن هزينه كل طرح ، اولويت بندي در توضيح اعتبارات استاني وافرادي كه از پيشرفت فيزيكي بيشتري برخوردارند مورد بررسي قرارگرفته ودرصورت واجد شرايط متقاضي با موافقت مدير كل نوسط متقاضي تكميل ونسبت به كليه مدارك درخواستي اقدام خواهد شد .

2-  كارشناس مسئول تسهيلات استان پس از ارائه فرم شماره 2 ودريافت مدارك از سوي متقاضي مبادرت به مطابقت مدارك ومستندات ارائه شده با اصل نموده وتصوير برابر به اصل كليه مدارك را پس از تائيد نسبت به تشكيل پرونده وبراي طرح استاني دريك نسخه وبراي طرحها از محل اعتبارات متمركز ملي در دونسخه به الصاق فرم هاي مربوطه وضبط مدارك اقدام نموده ونسبت به دعوت كميته اعطاي تسهيلات با هماهنگي رئيس استان اقدام مي نمايد .

ضمناً در صورت تامين اعتبار تسهيلات ازمحل صندوق توسعه ملي از سوي اين اداره كل با همين شرايط تسهيلات  به بانكهاي عامل معرفي مي گردند .

 

 

لیست مدارک و فرمها

نوع پیوست عنوان پیوست دانلود

ویژگیهای فرآیند

رهگیری: 902529
گروه فرآیند:
عنوان خدمت: اعطای تسهیلات میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به متقاضیان
سازمان اصلی متولی فرآیند:  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
آدرس وب سايت ارائه خدمت:
سازمان.اداره: سازمان ميراث فرهنگي ، گردشگري و صنايع دستي کشور
روستایی- شهری: عمومی

نوع ارائه خدمت:
ارائه در دفاتر پیشخوان؟ خیر
نوع تصدی گری:
گستره خدمت: سطح کشور
نحوه آغاز خدمت:
رویداد مرتبط با:

سایر مشکلات الکترونیکی نمودن خدمت: بله - بدليل ثبت اطلاعات در سيستم تسهيلات هيچ گونه اطلاعاتي ثبت نمي گردد .
محدودیت ها در تعداد گیرندگان: تسهيلات معرفي شده مختص به طرحهاي گردشگري واجد شذايط مي باشد كه داري موافقت نامه اصولي باشد بلامانع است

شرایط دریافت توسط متقاضی: شرايط مورد نياز براي معرفي طرح به بانك عامل : 1- دريافت موافقت اصولي مجوز ايجاد وپروانه ساختماني مطابق با مصاذيق گردشگري 2- داشتن حداقل 20 % پيشرفت فيزيكي 3- ارائه طرح فني واقتصادي داراي توجيه 4- ارائه اسناد لازم به بانك 5- نداشتن مطالبات غير اجرائي وسوسابقه .
سایر موارد نارضایتمندی متقاضی: متقاضيان به هنگام مراجعه به بانك عامل بدليل نرخ سود تسهيلات زياد از دريافت وام خود منصرف مي شوند .

سال خدمت:
مراحل بلوغ خدمت انجام شده:
مراحل بلوغ خدمت پیش بینی شده تا پایان سال:

وضعیت مستند سازی:
وضعیت واگذاری به دفتر پیشخوان دولت:
آخرین بازنگری: 1/1/0001 12:00:00 AM

قوانین:

بخش هاي گردشگري وصنايع دستي با معرفي به سازمان ميراث فرهنگي ،صنايع دستي وگردشگري از نظر بهرمندي از تسهيلات وامكانات مورد نياز مشمول تعرفه ها ، دستور العمل ها ، مقررات ومصوبات بخش صنعت مي باشد .